About Me

Mensintesis Kaedah Saintifik Sains dalam Kimia

Kaedah saintifik kimia

Kaedah saintifik adalah kaedah sistematik yang digunakan bagi menyelesaikan masalah dalam sains. Kaedah ini mempunyai beberapa langkah bagi membolehkan sesuatu permasalahan itu diselesaikan atau dijelaskan dengan kaedah yang betul mengikut hukum sains.
Kaedah saintifik kimia melalui pemerhatian
1. MEMBUAT PEMERHATIAN
(kumpul maklumat dengan menggunakan deria)


2. MEMBUAT INFERENS
(inferens = tekaan bijak)


Kaedah saintifik kimia melalui pernyataan masalah
3. MENGENAL PASTI MASALAH
(kemuka soalan)


4. MEMBUAT HIPOTESIS
(hubungkait antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas)


5. MENGENALPASTI PEMBOLEHUBAH
(kenal pasti pemboleh ubah : dimanipulasikan, bergerak balas dan dimalarkan)


6. MENGAWAL PEMBOLEH UBAH
(menetapkan cara untuk setiap pemboleh ubah)


Kaedah saintifik kimia melalui eksperimen
7. MERANCANG EKSPERIMEN
( kenalpasti bahan dan radas, prosedur eksperimen)


Kaedah saintifik kimia melalui ambil bacaan eksperimen
8. MENGUMPULKAN DATA
(rekod data dengan sistematik)


Kaedah saintifik kimia melalui analisis data secara graf, carta atau pengiraan
9. MENTAFSIRKAN DATA
(urus dan analisis data dengan menggunakan graf, carta atau pengiraan)


10. MEMBUAT KESIMPULAN
(menyatakan samada hipotesis diterima atau ditolak)


Kaedah saintifik kimia melalui menulis laporan eksperimen
11. MENULIS LAPORAN
(berkomunikasi supaya eksperimen boleh dikongsi)


Catat Ulasan

3 Ulasan